370.000€ για αναβάθμιση των αθλητικών χώρων από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Διαγωνισμό για προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των αθλητικών χώρων του, ανακοίνωσε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Ο διαγωνισμός έχει καταληκτική ημερομηνία την 20η Σεπτεμβρίου στις 10:30.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 4 εργάσιμες μετά.

Ο διαγωνισμός είναι ύψους 370.000€ και θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος..
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.
Για αναλυτικές πληροφορίες κάντε κλικ εδώ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν και τηλεφωνικά με το τμήμα προμηθειών τοου Δήμου ώρες 8.30-15.00, Τηλ.: 2132019955 κος Ασημακόπουλος Άγγελος.

Δες άλλες ειδήσεις από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εδώ

Notia Today 11 Αυγούστου 2019