Μπαράζ Συνεδριάσεων Επιτροπών – Συμβουλίων στον Δήμο Αλίμου την Τρίτη 30 Ιουλίου

Από τις 2 το μεσημέρι θα ξεκινήσουν οι συνεδριάσεις στον Δήμο Αλίμου την επόμενη Τρίτη 30 Ιουλίου και αναμένεται να τελειώσουν αργά το βράδυ αφού η τελευταία συνεδρίαση, αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου έχει προγραμματιστεί για τις 20:30
Αναλυτικά θα συνεδριάσουν:

Facebook
Twitter
Δήμος Αλίμου

Στις 14:00 Η εκτελεστική επιτροπή
Στις 14:30 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Στις 15:00 Η οικονομική Επιτροπή
Στις 20:00 Θα γίνει Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
Στις 20:30 θα γίνει η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα Θέματα την Ημερήσιας Διάταξης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΘΕΜΑ 1ο 9η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1ο ΘΕΜΑ Έγκριση χωρικής μεταβολής στην περιοχή Αμπελάκια του Δήμου Αλίμου.
2ο ΘΕΜΑ Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ενστάσεων που κατατέθηκαν κατά της Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής «Τρουμπάρι» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 141/2019 απόφασης Δ.Σ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΘΕΜΑ 1ο Έκδοση συμπληρωματικού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών διαμονής, ημερήσιας αποζημίωσης και έκδοσης άδειας ESTA, εκπροσώπων του Δήμου Αλίμου, για την συμμετοχή τους στην τελετή βράβευσης “THE BIZZAWARDS – BIZZ AMERICAS 2019” που θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Φραγκίσκο των Η.Π.Α. το διάστημα 23-24 Αυγούστου 2019.
ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την «Ετήσια Μίσθωση και μεταφορά Ανοιχτών απορριμματοκιβωτίων και πρεσών».
ΘΕΜΑ 3ο Ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο της σύνταξης εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 111/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ 4ο Απόδοση του υπ’ αριθμ. 1263/24.06.2019 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση ή μη 2ου Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ανυψούμενων – Βυθιζόμενων Κάδων Απορριμμάτων».

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1ο ΘΕΜΑ Αποδοχή και κατανομή ποσών από τους Κ.Α.Π. Ιουλίου 2019.
2ο ΘΕΜΑ B’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου (Θ.Ο.Π.Α.Α.) έτους 2019 (απόφαση Θ.Ο.Π.Α.Α.).
3ο ΘΕΜΑ 9η Τροποποίηση τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλίμου έτους 2019 (απόφ. Ε.Ε.).
4ο ΘΕΜΑ 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2019 (Απόφ. Ο.Ε.).
5ο ΘΕΜΑ Έγκριση της υπ’ αριθμ. 73/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου με θέμα «Σύσταση δύο (2) προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου, σε συμμόρφωση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης».
6ο ΘΕΜΑ Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2019 Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαχείρισης του Κληροδοτήματος “Ευαγγελίας Μπενάκη”.
7ο ΘΕΜΑ Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την κατάρτιση εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 111/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (142/2019 Ο.Ε.).
8ο ΘΕΜΑ Εξειδίκευσης πίστωσης.
9ο ΘΕΜΑ Διαγραφή ποσών από Βεβαιωτικούς Καταλόγους.
10ο ΘΕΜΑ Παραχώρηση από την Ε.Ε.Α.Ε. (1) Κινητού Σταθμού Μέτρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (Ε.Π.Η.Π.).
11ο ΘΕΜΑ Έγκριση χωρικής μεταβολής στην περιοχή Αμπελάκια του Δήμου Αλίμου (αποφ. Ε.Π.Ζ.).
12ο ΘΕΜΑ Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλίμου στην “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2019 – EUROPEAN MOBILITY WEEK 2019”.
13ο ΘΕΜΑ Έγκριση διενέργειας και εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία ”Σχεδιασμός για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2019″.
14ο ΘΕΜΑ Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «Alimos Classic Car Sunday» και εξειδίκευση πίστωσης.
15ο ΘΕΜΑ Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «Μουσική εκδήλωση στην παραλία Αλίμου» και εξειδίκευση πίστωσης.
16ο ΘΕΜΑ Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επεκτάσεις αγωγών όμβριων υδάτων».
17ο ΘΕΜΑ Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Ανακατασκευές και επεκτάσεις αγωγών όμβριων υδάτων και φρεατίων υδροσυλλογής»
18ο ΘΕΜΑ Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση Πεζοδρομίων σε κεντρικά σημεία του Δήμου».
19ο ΘΕΜΑ Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση γηπέδων ποδοσφαίρου Αλίμου».
20ο ΘΕΜΑ Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 419/2018 Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και επιτροπής παραλαβής συμβάσεων υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν.4412/2016».
21ο ΘΕΜΑ Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό μελών της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας σε πεζοδρόμια του Δήμου Αλίμου».
22ο ΘΕΜΑ Τροποποίηση της σύμβασης για την υπηρεσία «Κατασκήνωση στην πόλη 2019».
23ο ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων που κατατέθηκαν κατά της Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής «Τρουμπάρι» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 141/2019 απόφασης Δ.Σ. (αποφ. Ε.Π.Ζ.).
24ο ΘΕΜΑ Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 183/2019 απόφασης του Δ.Σ.
25ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη ενός δέντρου επί της οδού Δαβάκη αρ. 17.
26ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη δύο (2) δένδρων βραχυχίτωνα επί της οδού Ερεχθείου 81.
27ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη μιας (1) κουκουναριάς επί της οδού Α. Κάλβου 41.
28ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη ενός (1) δένδρου ελιάς επί της οδού Δαβάκη 17.
29ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη μιας (1) κουκουναριάς επί της Mανδηλαρά 66.
30ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη δύο (2) δένδρων βραχυχίτωνα επί της οδού Ρήγα Φεραίου 60.

Δες άλλες ειδήσεις από τον Αλιμο εδώ

Notia Today 27 Ιουλίου 2019