Δήμος Γλυφάδας.Μεγάλα προβλήματα, άκυρες οι αποφάσεις επιτροπών

Συννεφιάζει ο ουρανός πάνω από την παράταξη του Δημάρχου Γλυφάδας, “Η Γλυφάδα μας” αλλά και πάνω από τον ίδιο τον Δήμαρχο Γιώργο Παπανικολάου.
Αιτία δεν είναι ο Μαρτιάτικος καιρός αλλά δύο αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις οποίες ακυρώνονται αποφάσεις
α) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας
β) της Επιτροπής Ζωής του Δήμου Γλυφάδας

Γιώργος Παπανικολάου

Οι ακυρωτικές αποφάσεις προήλθαν από προσφυγές που κατατέθηκαν την 16η Ιανουαρίου.
Η προσφυγή εναντίον της 806/2018 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Γλυφάδας κατατέθηκε από τους κ.κ. Κων. Κόκκορη , ∆. Αλεβίζου και Ε.Γεωργούλα δηµ. Σύµβουλων και µελών της ∆ηµοτικής Παράταξης “∆ΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑ∆Α ‘
Η προσφυγή εναντίον της 40/2018 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Γλυφάδας κατατέθηκε από τους κ.κ. Ευστάθιου Γεωργούλα και ∆ηµητρίου
Βίγλα, δηµ. Σύµβουλων και µελών της ∆ηµοτικής Παράταξης “∆ΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑ∆Α”

Οπως αναφέρει στην ανάρτηση της στο facebook η παράταξη δυνατή Γλυφάδα “Ακυρώθηκε η προσπάθεια συγκάλυψης όλων των εικονικών συνεδριάσεων της οικονομικής επιτροπής από Οκτώβριο 2014 έως Δεκεμβριο του 2018. Το λόγο έχει τώρα το Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
Και με τη βούλα της πολιτείας η σημερινή Δημοτική Αρχή λέει ψέματα !”

Να σημειώσουμε πάντως ότι και στις δύο αποφάσεις μπορεί να ασκηθεί έφεση.

Διάβασε άλλες ειδήσεις για την Γλυφάδα εδώ

Αναλυτικά οι αποφάσεις του συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης κου Κοκκινάκη

ΘΕΜΑ : Εξέταση της από 16-1-2019 προσφυγής του κ. Κων. Κόκκορη , ∆. Αλεβίζου και Ε.
Γεωργούλα δηµ. Σύµβουλων και µελών της ∆ηµοτικής Πράταξης “∆ΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑ∆Α ‘ κατά
της υπ΄αρ. 806/2018 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Γλυφάδας.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει, σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) «∆ιοίκηση,
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Του Π.∆. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής», όπως ισχύει.
3. Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδηµοκρατισµός της
∆ιοίκησης- Καταπολέµηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις
του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Την από από 16-1-2019 προσφυγή των κ. Κων. Κόκκορη , ∆. Αλεβίζου και Ε.
Γεωργούλα δηµ. Σύµβουλων και µελών της ∆ηµοτικής Πράταξης “∆ΥΝΑΤΗ
ΓΛΥΦΑ∆Α ‘ κατά της υπ΄αρ. 806/2018 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου
Γλυφάδας.
5. Το υπ’αρ. 4647/1381/24-1-2019 έγγραφο της Α.∆.Α. περί αποστολής απόψεων και
περαιτέρω στοιχείων επί της ασκηθείσης ως άνω υπό στοιχείο 4 προσφυγής.
6. Το υπ αρ. 3869/2019 έγγραφο του ∆ήµου Γλυφάδας προς παροχή απόψεων επί
της ασκηθείσης προσφυγής.

• Επειδή, εξετάζεται αρχικά το παραδεκτό της ασκηθείσης προσφυγής, λόγοι του
οποίου αποτελούν η εµπρόθεσµη άσκηση αυτής κατά πράξης εκτελεστής από
οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, και περαιτέρω ερευνάται το βάσιµο αυτής.
• Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227 παρ. 1α του ν. 3852/2010 (Α΄
87) οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσφύγει ενώπιον του
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης κατά αποφάσεων µονοµελών ή
συλλογικών οργάνων των ∆ήµων για λόγους νοµιµότητας εντός αποκλειστικής
δεκαπενθήµερης (15) προθεσµίας από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την
ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση .
• Επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 15 του ν. 2690/1999 αναφορικά µε την
ακολουθουµένη διαδικασία τήρησης των πρακτικών προβλέπονται τα εξής : “4.
Για τις συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο
µνηµονεύονται, ιδίως, τα ονόµατα και η ιδιότητα των παριστάµενων µελών, ο
τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέµατα που συζητήθηκαν µε συνοπτική
αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόµενο τους, η µορφή και τα αποτελέσµατα
της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. 5.Στο πρακτικό
καταχωρίζονται οι γνώµες των µελών που µειοψήφησαν, σε περίπτωση δε
φανερής ψηφοφορίας και τα ονόµατα τούτων. 6.Αν πρόκειται για συνεδρίαση
οργάνου προς διατύπωση απλής γνώµης, στο οικείο πρακτικό καταχωρίζονται
υποχρεωτικώς όλες οι επί µέρους γνώµες που διατυπώθηκαν και τέθηκαν σε
ψηφοφορία. 7.Το πρακτικό συντάσσεται από το γραµµατέα και επικυρώνεται από
τον πρόεδρο.8.Η υπογραφή του προέδρου ή του αναπληρωτή του αρκεί για τη
νόµιµη υπόσταση κάθε πράξης του συλλογικού οργάνου.”
• Επειδή στις διατάξεις του αρ. 97 του ν. 3463/2006, καθώς και στον Πρότυπο
Κανονισµό Λειτουργίας ∆Σ, περιγράφεται αναλυτικά και µε σαφήνεια η διαδικασία
τήρησης των πρακτικών τα οποία αποτελούν τρόπο βεβαίωσης των
συζητηθέντων και αποφασισθέντων στην εκάστοτε συνεδρίαση.
• Επειδή η επικύρωση πρακτικών, δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο απόφασης
της ΟΕ δεδοµένου ότι η µοναδική προβλεπόµενη διαδικασία είναι αυτή που
περιγράφεται ρητά στο αρ. 97 του ν. 3463/2006 , (αναλογικά εφαρµοζόµενη και
για τα πρακτικά της ΟΕ µε γνώµονα την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών και
την τήρηση των διοικητικών διαδικασιών), ως εκ τούτου παρανόµως ελήφθη
• Επειδή η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Γλυφάδας έλαβε απόφαση για θέµα
που δεν άπτεται της αρµοδιότητας της και µάλιστα η ενέργειά της αυτή αντίκειται
πλήρως στην αποκλειστικότητα των θεµάτων που υπαγορεύουν οι σχετικές
διατάξεις όπως αναλυτικά περιγράφονται στο αρθ. 72 ν. 3852/2010. Σύµφωνα δε
µε την αρχή της νοµιµότητας που διέπει τη δηµόσια διοίκηση τα διοικητικά όργανα
οφείλουν ή µπορούν να προβαίνουν µόνο σε ενέργειες που προβλέπονται ή
επιτρέπονται από τους κανόνες δικαίου που την διέπουν.
• Επειδή, εν προκειµένω, µε την κρινόµενη προσφυγή προσβάλλεται η υπ΄ αριθµ.
806/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Γλυφάδας αναφορικά µε την
” επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής για
το χρονικό διάστηµα από Οκτώβριο 2014 έως ∆εκέµβριο 2018¨ η οποία δεν
παράγει έννοµες συνέπειες αλλά είναι εν πάση περιπτώσει ακυρωτέα για λόγους
ασφάλειας δικαίου και προς αποφυγή του ενδεχοµένου εφαρµογής της στο
µέλλον.
Για τους λόγους αυτούς :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Αποδεχόµαστε την από16-1-2019 προσφυγή του κ. Κων. Κόκκορη , ∆. Αλεβίζου και Ε.
Γεωργούλα δηµ. Σύµβουλων, µελών της ΟΕ ∆ήµου Γλυφάδας και µελών της ∆ηµοτικής
Παράταξης “∆ΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑ∆Α” κατά της υπ΄αρ. 806/2018 απόφασης Οικονοµικής
Επιτροπής ∆ήµου Γλυφάδας την οποία και ακυρώνουµε για τους λόγους που αναφέρονται
στο σκεπτικό της παρούσας.

Κατά της παρούσας απόφασης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής
Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον
εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας (άρθρο 151 του Ν. 3463/2006).

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Κοινοποίηση :
1. ∆ήµο Γλυφάδας .
2. Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Σ.Ε.Ε.∆.∆.) Λ. Συγγρού 60 – Τ.Κ.: 11742

ΘΕΜΑ : Εξέταση της από 16-1-2019 προσφυγής του κ. Ευστάθιου Γεωργούλα και ∆ηµητρίου
Βίγλα, δηµ. Σύµβουλων και µελών της ∆ηµοτικής Παράταξης “∆ΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑ∆Α ‘ κατά της
υπ΄αρ. 40/2018 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Γλυφάδας.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει, σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) «∆ιοίκηση,
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Του Π.∆. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής», όπως ισχύει.
3. Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδηµοκρατισµός της
∆ιοίκησης- Καταπολέµηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις
του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Την από από 16-1-2019 προσφυγή των Ευστάθιου Γεωργούλα και ∆ηµητρίου Βίγλα
δηµ. Σύµβουλων µελών της ΕΠΖ και της ∆ηµοτικής Παράταξης “∆ΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑ∆Α’
κατά της υπ΄ αρ. 40/2018 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου
Γλυφάδας.
5. Το υπ’αρ. 4649/1382/24-1-2019 έγγραφο της Α.∆.Α. περί αποστολής απόψεων και
περαιτέρω στοιχείων επί της ασκηθείσης ως άνω υπό στοιχείο 4 προσφυγής.
6. Το υπ αρ. 3867/2019 έγγραφο του ∆ήµου Γλυφάδας προς παροχή απόψεων επί
της ασκηθείσης προσφυγής. 
• Επειδή, εξετάζεται αρχικά το παραδεκτό της ασκηθείσης προσφυγής, λόγοι του
οποίου αποτελούν η εµπρόθεσµη άσκηση αυτής κατά πράξης εκτελεστής από
οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, και περαιτέρω ερευνάται το βάσιµο αυτής.
• Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227 παρ. 1α του ν. 3852/2010 (Α΄
87) οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσφύγει ενώπιον του
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης κατά αποφάσεων µονοµελών ή
συλλογικών οργάνων των ∆ήµων για λόγους νοµιµότητας εντός αποκλειστικής
δεκαπενθήµερης (15) προθεσµίας από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την
ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση
αυτής.
• Επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 15 του ν. 2690/1999 αναφορικά µε την
ακολουθουµένη διαδικασία τήρησης των πρακτικών προβλέπονται τα εξής : “4.
Για τις συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο
µνηµονεύονται, ιδίως, τα ονόµατα και η ιδιότητα των παριστάµενων µελών, ο
τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέµατα που συζητήθηκαν µε συνοπτική
αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόµενο τους, η µορφή και τα αποτελέσµατα
της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. 5. Στο πρακτικό
καταχωρίζονται οι γνώµες των µελών που µειοψήφησαν, σε περίπτωση δε
φανερής ψηφοφορίας και τα ονόµατα τούτων. 6.Αν πρόκειται για συνεδρίαση
οργάνου προς διατύπωση απλής γνώµης, στο οικείο πρακτικό καταχωρίζονται
υποχρεωτικώς όλες οι επί µέρους γνώµες που διατυπώθηκαν και τέθηκαν σε
ψηφοφορία. 7.Το πρακτικό συντάσσεται από το γραµµατέα και επικυρώνεται από
τον πρόεδρο.8.Η υπογραφή του προέδρου ή του αναπληρωτή του αρκεί για τη
νόµιµη υπόσταση κάθε πράξης του συλλογικού οργάνου.”
• Επειδή στις διατάξεις του αρ. 97 του ν. 3463/2006, καθώς και στον Πρότυπο
Κανονισµό Λειτουργίας ∆Σ, περιγράφεται αναλυτικά και µε σαφήνεια η διαδικασία
τήρησης των πρακτικών τα οποία αποτελούν τρόπο βεβαίωσης των
συζητηθέντων και αποφασισθέντων στην εκάστοτε συνεδρίαση.
• Επειδή η επικύρωση πρακτικών, δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο απόφασης
της ΕΠΖ δεδοµένου ότι η µοναδική προβλεπόµενη διαδικασία είναι αυτή που
περιγράφεται ρητά στο αρ. 97 του ν. 3463/2006 , (αναλογικά εφαρµοζόµενη και
για τα πρακτικά της ΕΠΖ µε γνώµονα την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών και
την τήρηση των διοικητικών διαδικασιών), ως εκ τούτου παρανόµως ελήφθη
• Επειδή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Γλυφάδας έλαβε απόφαση για
θέµα που δεν άπτεται της αρµοδιότητας της και µάλιστα η ενέργειά της αυτή
αντίκειται πλήρως στην αποκλειστικότητα των θεµάτων που υπαγορεύουν οι
σχετικές διατάξεις όπως αναλυτικά περιγράφονται στο αρθ. 72 ν. 3852/2010.
Σύµφωνα δε µε την αρχή της νοµιµότητας που διέπει τη δηµόσια διοίκηση τα
διοικητικά όργανα οφείλουν ή µπορούν να προβαίνουν µόνο σε ενέργειες που
προβλέπονται ή επιτρέπονται από τους κανόνες δικαίου που την διέπουν
• Επειδή, εν προκειµένω, µε την κρινόµενη προσφυγή προσβάλλεται η υπ΄ αριθµ.
40/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Γλυφάδας αναφορικά
µε την “επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής για το χρονικό διάστηµα από Οκτώβριο 2014 έως ∆εκέµβριο 2018¨η οποία
δεν παράγει έννοµες συνέπειες αλλά είναι εν πάση περιπτώσει ακυρωτέα για
λόγους ασφάλειας δικαίου και προς αποφυγή του ενδεχοµένου εφαρµογής της
στο µέλλον. 
Για τους λόγους αυτούς :
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Αποδεχόµαστε την από16-1-2019 προσφυγή των κ. Ευστάθιου Γεωργούλα και κ. ∆ηµητρίου
Βίγλα, δηµ. Σύµβουλων µελών της ΕΠΖ και της ∆ηµοτικής Παράταξης “∆ΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑ∆Α’
κατά της υπ΄αρ. 40/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Γλυφάδας την
οποία ακυρώνουµε για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Κατά της παρούσας απόφασης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής
Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον
εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας (άρθρο 151 του Ν. 3463/2006).

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Κοινοποίηση :
1. ∆ήµο Γλυφάδας .
2. Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Σ.Ε.Ε.∆.∆.)
Λ. Συγγρού 60 – Τ.Κ.: 11742

Γλυφάδα 29/03/2019