Δήμος Ηλιούπολης – Προκύρηξη διαγωνισμού εκμίσθωσης Κυλικείου

Προκύρηξη ανάρτησε ο Δήμος Ηλιούπολης που αφορά την εκμίσθωση του κυλικειου του 5ου Γυμνασίου Ηλιούπολης που βρίσκεται στην πάροδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 521, Ηλιούπολη.
Ο διαγωνισμός προκυρήσσεται από το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης.
Οι όροι του Δημόσιου Διαγωνισμού είναι οι παρακάτω:
Α. Χρόνος – Χώρος υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
Οι προσφορές θα κατατίθενται την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 από ώρα 17:30 μμ έως 18:30 μμ στη γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο 2ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Ηλιούπολης, Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 114.
Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 και ώρα 19:00 μ.μ. και ως χώρος τα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» στον 2ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης, Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 114.
Όσοι θα παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων και των προσφορών όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Δες άλλες ειδήσεις από τον Δήμο Ηλιούπολης εδώ

Βρες την προκύρηξη την αίτηση και λοιπές πληροφορίες για τον διαγωνισμό εδώ

Notiatoday 26 Ιουνίου 2019

γυμνασιο