Δήμoς Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης – Διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020» για την κάλυψη αναγκών σε καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αμόλυβδη), πετρέλαιο θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, του ΟΑΠΠΑ , του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης, της Σχολικής Επιτροπής Α’θμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Β’θμιας Εκπαίδευσης με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης:
i) Για τα υγρά καύσιμα (Ομάδα 1 πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αμόλυβδη και Ομάδα 2 πετρέλαιο θέρμανσης) το μεγαλύτερο επί τοις εκατό (%) ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους , του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του οικείου Υπουργείου για τον συγκεκριμένο Νομό που βρίσκεται η έδρα του υποψήφιου αναδόχου.
ii) Για τα λιπαντικά και το πρόσθετο καύσιμο (Ομάδα 3 – Ομάδα 4) τη χαμηλότερη τιμή επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 34/2019 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης – Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων .
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α 34/2019 , την με αρ. Πρωτ 15432/3-5-2018 σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν προσφορά υποχρεωτικά για όλες τις βασικές ομάδες της προμήθειας, όπως αυτές αναλύονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης, και για τις αντίστοιχες συνολικές ποσότητες της κάθε ομάδας.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Παρασκευή 28-6-2019 και ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες ήτοι Πέμπτη 4-7-2019.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από συντετμημένη προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης τον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013 και στην πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).
Η σύντμηση της προθεσμίας γίνετε λόγο της προκαταρτικής προκήρυξη που αναφέρεται στο άρθρο 27 παρ. 2 του ν.4412/2016 που απεστάλει για δημοσίευση 19-4-2019 και δημοσιεύθηκε στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ένωσης την 24/4/2019 με αριθμό : 2019 / S 080-191399.

Για να δείτε αναλυτικά την προκύρηξη, τις ποσότητες, τις καταλήκτικές ημερομηνίες και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή όρους του διαγωνισμού κάντε κλικ εδώ

Δες άλλες ειδήσεις από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εδώ

Νότια Προάστια 26 Ιουνίου 2019

Πηγή