Για να είναι έγκυρη η κλήση σε μέλος εφορευτικής επιτροπής θα πρέπει η κλήση να του έχει παραδοθεί τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών.

Οι εκλογές πλησιάζουν και σύντομα κάποιοι πολίτες θα κληθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σαν μέλη των εφορευτικών επιτροπών.
Είναι μία υπηρεσία που οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν σε περίπτωση που κληθούν.
Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που ο πολίτης διακιολογείται να μην παραστεί να προσφέρει αυτή την υπήρεσία και αυτές είναι:
Περίπτωση ασθένειας. Απαιτείται διακιολογητικό από Δημόσιο Νοσοκομείο.
Εργασία. Χρειάζεται βεβαίωση από τον εργοδότη ότι εργάζεται την συγκεκριμένη ημέρα

Σε κάποιες περιπτώσεις οι πολίτες για κάποιο λόγο δεν ενημερώθηκαν ποτέ ότι πρέπει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
Οι πολίτες όταν παρουσιαστούν για να ψηφίσουν, καλούνται από τον δικαστικό αντιπρόσωπο να παραμείνουν στην αίθουσα και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι κρατούν σημειωμένους όσους έχουν επιλεχθεί να είναι μέλη εφορευτικής επιτροπής και δεν εμφανίσθηκαν.
Ετσι όταν αυτοί εμφανίζονται τους καλούν να παραμείνουν. Εάν υπάρξει άρνηση καλείται η αστυνομία.
Οι οριζόμενοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού σχολείου και να μην έχουν υπερβεί το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους.
Εάν μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν προσέλθουν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους γιατί απουσιάζουν ή κωλύονται ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη.

Μέλη εφορευτιής επιτροπής δεν μπορούν να είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, δημοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι ή έμμισθοι υπάλληλοι δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων και ιδρυμάτων και όσοι μ’ αυτές τις ιδιότητες υπηρέτησαν την τελευταία τριετία προ της εκλογής.
Το κώλυμα ισχύει και για τους αποστρατευθέντες αξιωματικούς, τα όργανα των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και γι’ αυτούς που διετέλεσαν δήμαρχοι και πρόεδροι κοινοτήτων κατά την τελευταία τριετία.
Για να είναι έγκυρη η κλήση σε μέλος εφορευτικής επιτροπής θα πρέπει η κλήση να του έχει παραδοθεί τπυλάχιστον 5 ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών.

Νότια Προάστια 13 Μαϊου 2019

εκλογές