Δήμος Κηφισιάς προσλαμβάνει 13 υπαλλήλους – Δείτε τις θέσεις

Ο Δήμος Κηφισιάς ανακοίνωσε την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ 13 ατόμων.

Η πρόσληψη προσωπικού θα γίνει µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.

Οι υπάλληλοι θα απασχοληθούν για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας (αντιµετώπιση επειγουσών και σοβαρών αναγκών) , για τις εξής κατά αριθµό ατόµων ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη διάρκεια σύµβασης:

Ο Δήμος Κηφισιάς προσλαμβάνει 13 υπαλλήλους - Δείτε τις θέσεις

9 ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων

2 ∆Ε Οδηγοί Γ΄κατηγορίας (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

1 ∆Ε Οδηγοί Γ΄κατηγορίας (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και µε άδεια χειριστή µηχανήµατος τύπου UNIMOG

1 ∆Ε Οδηγοί Γ΄κατηγορίας (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και µε άδεια χειριστή µηχανήµατος τύπου JCB

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου (∆ιονύσου και Μυρσίνης – ισόγειο) προσκοµίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης , εντός προθεσµίας 5 εργασίµων ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων του ∆ήµου ( δηλ. από : 23-1-2020 µέχρι: και 29-1-2020).

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού – Μητρώων και ∆ιαδικασιών Προσωπικού (Εµµ.Μπενάκη 3 – 2ος όροφος) , τηλέφωνα επικοινωνίας 2132007186-155-153-189.

Δείτε την προκύρηξη, τα απαιτούμενα προσόντα και τα δικαιολογητικά εδώ

Διαβάστε ακόμα

Social Media το νέο μέσο για πορνεία & βιομηχανία συνοδών Πολυτελείας

Social Media: Γνωστές influencers μιλούν στο BBC: Πορνεία υψηλού επιπέδου και βιομηχανία συνοδών … read more