Πρόστιμα στους δήμους που δεν προωθούν την ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή (ΚΥΑ)

Πρόστιμο θα περιμένει από τώρα και στο εξής τους δήμους οι οποίοι δεν θα εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις για την εναλλακτική διαχείριση και τη χωριστή συλλογή των δημοτικών αποβλήτων.

αυτό προβλέπεται στην απόφαση που υπεγράφη από τους υπουργούς εσωτερικών Αλέξη χαρίτση και τον αναπληρωτή περιβάλλοντος και ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο.
Η απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 22 18 Β/08.06.2019.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ οι παραβάσεις θα διακρίνονται ανάλογα με τη σοβαρότητα τους ενώ ορίζονται οι ειδικοί επιμέτρηση των προστίμων που θα εφαρμόζονται στην περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις από τους ΟΤΑ.
Οι παραβάσεις των ΟΤΑ Α’ βαθμού κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητά τους:
Ι : Χαμηλή

Εκπρόθεσμη υποβολή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης / έκθεσης προγραμματισμού στον Ε.Ο.ΑΝ., στην περίπτωση που ο ΟΤΑ Α’ βαθμού οργανώνει αυτοτελώς την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών και διαθέτει εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.ΑΝ. επιχειρησιακό σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών (παράβαση της παρ. 4 του άρθρου 8)

ΙΙ: Σημαντική

Ελλιπής υποβολή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης / έκθεσης προγραμματισμού στον Ε.Ο.ΑΝ. στην περίπτωση που ο ΟΤΑ Α’ βαθμού οργανώνει αυτοτελώς την εναλλακτική  διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών και διαθέτει εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.ΑΝ. επιχειρησιακό σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών (παράβαση της παρ. 4 του άρθρου 8)
Για τις περιπτώσεις Ι και ΙΙηΗ σοβαρότητα της παράβασης θα κριθεί ανάλογα με τα πραγματικά στοιχεία .
Μη υποβολή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης / έκθεσης προγραμματισμού στον Ε.Ο.ΑΝ. στην περίπτωση που ο ΟΤΑ Α’ βαθμού οργανώνει αυτοτελώς την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών και διαθέτει εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.ΑΝ. επιχειρησιακό σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών (παράβαση της παρ. 4 του άρθρου 8)
ΙΙΙ: Πολύ Σημαντική
Ο ΟΤΑ Α’ βαθμού δεν εφαρμόζει χωριστή συλλογή επιμέρους αποβλήτων υλικών συσκευασίας (παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 8, σε συνδυασμό με την παρ. 2 και την παρ. 8 του άρθρου 8 και την παρ. 3 του άρθρου 7)
ΙV: Υψηλή
  Ο ΟΤΑ Α’ βαθμού δεν εφαρμόζει χωριστή συλλογή επιμέρους αποβλήτων υλικών συσκευασίας (παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 8, σε συνδυασμό με την παρ. 2 και την παρ. 8 του άρθρου 8 και την παρ. 3 του άρθρου 7)  
V: Πολύ Υψηλή
  Ο ΟΤΑ Α΄ βαθμού δεν έχει οργανώσει την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας ούτε αυτοτελώς ούτε σε συνεργασία με τους φορείς ΣΣΕΔ  αποβλήτων συσκευασιών ή και τους φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8.
Για τις περιπτώσεις ΙΙΙ-V Για τον καθορισμό της σοβαρότητας της παράβασης θα συνυπολογιστούν η εφαρμογή χωριστής συλλογής σε μικρότερο βαθμό από τον προβλεπόμενο στο Τοπικό Σχέδιο και στην σύμβαση με εγκεκριμένο ΣΕΔ, ο βαθμός προόδου των δράσεων εφαρμογής της χωριστής συλλογής και η ύπαρξη σχεδιασμού χωριστής συλλογής.
  
Η ΚΥΑ  προβλέπεται στον νόμο 449 6/2017 και είναι εναρμονισμένη με τον νόμο 4555/2018 ο οποίος αποσαφηνίζει τις αρμοδιότητες των δήμων και των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
Να σημειωθεί ότι το οποίο επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο θα πρέπει να είναι maximum στο 7% των ετήσιων εσόδων του δήμου από τον ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού του προηγούμενου έτους από τη βεβαίωση της παράβασης.
 
Δες εδώ την απόφαση από την εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Δες άλλες Οικολογικές ειδήσεις εδώ

Νότια Προάστια 15 Ιουνίου 2019

Ανακύκλωση