Δήμος ΒΒΒ Απογραφή στρατεύσιμων γεννημένων το έτος 2002

Δήμος ΒΒΒ Απογραφή στρατεύσιμων γεννημένων το έτος 2002

Δήμος ΒΒΒ Απογραφή στρατεύσιμων γεννημένων το έτος 2002 Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κατόπιν του με αριθμ. Φ.437/10/33986/Σ.14366/20-11-2019 εγγράφου της Στρατολογικής υπηρεσίας Αττικής, Τμήμα 2ο Ανακοινώνει ότι Οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2002 (ανήκοντες στην κλάση 2023) υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο απογραφής σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή […]