Προϋπολογισμοί Δήμων για το 2020.Ετσι πρέπει να καταρτιστούν,όλο το ΦΕΚ

Προϋπολογισμοί Δήμων για το 2020. Ετσι πρέπει να καταρτιστούν, όλο το ΦΕΚ σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών, καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως […]