fbpx
July 7, 2020
  • 6:15 am Live η κίνηση των οχημάτων στους δρόμους του Λεκανοπεδίου
  • 9:15 am Διακοπή ρεύματος στην Γλυφάδα την Τετάρτη 8 Ιουλίου
  • 8:48 am Εννιάωρη Διακοπή ρεύματος στον Αγιο Δημήτριο την Τρίτη 7 Ιουλίου
  • 2:26 pm Πολύωρη διακοπή ρεύματος στο Παλαιό Φάληρο την Δευτέρα 6 Ιουλίου
  • 1:41 pm Πατούλης: Έργο πρώτης προτεραιότητας η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου
  • 1:17 pm Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παραλιακή λόγω έργων
Share on facebook
Share on twitter
Share on reddit
Share on tumblr
lamda development

Η κα Θεοδώρα Σύρμα νέα Αντιδήμαρχος οικονομικών υπηρεσιών στον Αλιμο

Κατόπιν απόφασης του Δημάρχου Αλίμου κου Ανδρέα Κονδύλη, ορίζεται Η κα Θεοδώρα Σύρμα νέα Αντιδήμαρχος οικονομικών υπηρεσιών

Η κα Σύρμα , η θητεία της οποίας θα λήξει την 14η Σεπτεμβρίου του 2020, θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες

Η κα Θεοδώρα Σύρμα νέα Αντιδήμαρχος οικονομικών υπηρεσιών στον Αλιμο

• Την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, της πορείας εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης που υποβάλλεται στο Παρατηρητήριο, της πορείας εισπράξεων – πληρωμών και ελέγχου των χρηματικών υπολοίπων.

• Την επιμέλεια έγκαιρης σύνταξης του ετήσιου Ισολογισμού και Απολογισμού του Δήμου.

• Την παρακολούθηση υλοποίησης και αποπληρωμής των Δανειακών συμβάσεων του Δήμου με τα Πιστωτικά Ταμεία και τις Τράπεζες.

• Την εποπτεία των διαδικασιών προσδιορισμού των τακτικών εσόδων του Δήμου από διάφορες αιτίες (φόροι, τέλη, δικαιώματα), την είσπραξη και τη διασφάλιση αυτών.

• Την υπογραφή βεβαιωτικών χρηματικών καταλόγων και των Αποφάσεων Δημάρχου περί επιβολής προστίμων για φόρους, τέλη, οφειλές προς το Δήμο κ.λπ., εφόσον τούτα δεν υπογράφονται αποκλειστικά από υπηρεσιακούς παράγοντες.

• Την εντολή έκδοσης των χρηματικών ενταλμάτων, καθώς και την τυχόν υπόγραφή τους.

• Την επιμέλεια και έλεγχο κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και την υπογραφή των Αδειών κατάληψης – χρήσης κοινοχρήστων χώρων για διάφορες αιτίες.

• Τον προσδιορισμό και εξακρίβωση επιχειρήσεων για την επιβολή του τέλους εκδιδόμενων λογαριασμών και παρεπιδημούντων.

• Την έκδοση εντολών προμηθειών, εργασιών και μεταφορών όλων των Διευθύνσεων του Δήμου, καθώς και την υπογραφή των απαιτουμένων δικαιολογητικών (έγκριση πρακτικών αξιολόγησης, ιδιωτικά συμφωνητικά κ.λπ.) που αφορούν τις παραπάνω προμήθειες, εργασίες και μεταφορές.

• Την υπογραφή αποφάσεων για ανάθεση των επισκευών και των προμηθειών ανταλλακτικών επισκευών του συνεργείου δημοτικών οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και την υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών προμήθειας ή εργασίας σχετικά με τις επισκευές των δημοτικών οχημάτων.

• Τη θεώρηση του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων και βιβλίου (μπλοκ) Διπλότυπων Αποδείξων Είσπραξης που τηρούνται από τις Σχολικές Επιτροπές (Κ.Υ.Α. 64447/21.2.1991).

• Την τακτική και έγκαιρη καταχώριση στη βάση των οικονομικών στοιχείων του Δήμου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των επιχειρήσεών του στη βάση δεδομένων.

• Την έκδοση, υπογραφή και οπισθογράφηση Τραπεζικών επιταγών του Δήμου Αλίμου προς κάθε λήπτη αυτών, δικαιούχο, τρίτο κ.λπ.

• Τη διερεύνηση εκτάκτων κ.λπ. χρηματοδοτήσεων από διάφορους φορείς του Δημοσίου, καθώς και τον εντοπισμό πόρων εν γένει και την αξιοποίηση αναπτυξιακών δυνατοτήτων για την πόλη.

2. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των εν γένει αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των δύο τμημάτων αυτής.

3. Την ευθύνη της σωστής λειτουργίας και εποπτείας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου.

4. Την εποπτεία του προσωπικού και ανθρωπίνου δυναμικού εν γένει της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αλλά και του συνόλου του προσωπικού του Δήμου (υπάλληλοι και εργάτες).

5. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

6. Τη συνεργασία και συντονισμό των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και των Ομάδων Εργασίας με αρμοδιότητα που υπάγεται στα ανωτέρω αντικείμενα.

7. Την αναπλήρωση των λοιπών Αντιδημάρχων στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών.

8. Την ευθύνη για την παρακολούθηση, εποπτεία και διεκπεραίωση κάθε άλλου αντικειμένου ή έργου που θα της αναθέτει ο Δήμαρχος.

9. Η Αντιδήμαρχος κα. Σύρμα διορίζεται: α) τακτικό μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, β) αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, δυνάμει του α. 74 του Ν. 3852/2010, μετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 2, παρ. 1 του Ν. 4623/2019 (Α΄134).

Στην Αντιδήμαρχο κα. Θεοδώρα Σύρμα καταβάλλονται οι κάθε φύσεως αποδοχές της οργανικής της θέσης, από τον Προϋπολογισμό του Δήμου Αλίμου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας της θα αναπληρώνεται από την Αντιδήμαρχο κα. Αναστασία Σιμητροπούλου και σε περίπτωση κωλύματος αυτής κατά σειρά από τους Αντιδήμαρχους κ.κ. Νικόλαο Αλεξόπουλο, Αρτέμιο Καραμολέγκο, Γεώργιο Μακαριγάκη, σε περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο.

Διαβάστε ακόμα

Πολύωρες διακοπές ρεύματος 22 και 23 Ιανουαρίου στον Αλιμο

Πολύωρες διακοπές ρεύματος με διάρκεια μεγαλύτερης των 8 ωρών θα σημειωθούν στον ΑΛΙΜΟ 22 και 23 Ιανουαρίου.. read more

πηγή alimos.gov.gr

lamda development
lamda development